دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 19011
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
وحيد اسدي

بسمه تعالی  

  مقدمه:

حساب ابجد یا حساب جمل

 قدما به رابطه ای بین حروف و کلمات و اعداد باور داشتند که مطابق روش زیر محاسبه میشود(ادامه این سخن در ابجد صغیر و ابجد کبیر وعلم جفر از این بحث مختصر خارج است).

الف(1)- ب(2)- ج(3)- د(4)- ه(5)- و(6)- ز(7)- ح(8)- ط(9)- ی(10)- ک(20)- ل(30)- م(40)- ن(50)- س(60)- ع(70)- ف(80)- ص(90)- ق(100)- ر(200)- ش(300)- ت(400)- ث(500)- خ(600)- ذ(700)- ض(800)- ظ(900)- غ(1000) 

 شعرا وسخنوران قدیم وقایع و سالهای مهم را با بیان جمله یا چند کلمه یا مصراع یا بیتی ثبت کرده اند و آن را "ماده ی تاریخ" اصطلاح کردند.یکی از مهمترین " ماده تاریخ " ها را درزمان حاضر شاعر معاصر شهاب تشکری آرانی درسال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته است که ذیلا درج می شود.این ماده تاریخ به صورت قصیده است مصرعهای اول و دوم به ترتیب سال شمسی و قمری است. قصیده مقدمه ای دارد که هر جمله آن نیزماده تاریخ است.

  اعجازیه ی ماده تاریخ (1368)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین (1368)

قصیده اعجازی وفات امام و زعیم جمهوری اسلامی (1409)

بت شکنی از آل ابراهیم نسل حسینی (1368) روح الله مصطفوی الموسوی الخمینی (1409)

و اعجازیه که شانزده بیت است (1368) وعبارتی دیگر سی و دو مصرع (1409)

مصرعهای اول ابیات سال شمسی (1368) و مصرع دوم آن سال قمری است (1409) 

اعجازیه در سوگ امام خمینی(ره) :

یارب  قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد            جـاویـد رهــبـر ره و خــط  قـیام  باد

              (1368)                                 (1409)

آن را که بود مسـت رحـیـق مـراد وی            نفس از رحیق صـبر، به شرب مدام باد

             (1368)                                  (1409)

ازسروهای او به تأسی حدیـقه هاسـت             آزادی  ریـاض  نــویـن  را دوام  بـــاد

            (1368)                                  (1409)

یارب به جان اوکه به شـرع توبودزیـن           روز امــید شیـن و تباهی چو شـام  بـاد

           (1368)                                  (1409)

از او پـیام وحدت فردا رسد بـه گـوش            در گـوش فـرد فـرد مقـیم این پیام باد

           (1368)                                 (1409)

از روزگـار زهـر نقـارش بـه جـام بـود            در بـزم قـرب شهد صعودش به کام باد

            (1368)                                (1409)

خاک وطـن که ارج جهان را مقام بـود             بــراوج  احـترام جـهانـش  مقـام  بـاد

           (1368)                                 (1409)

عـز آفـرین حـق؛ زجـفای جهان برفت            حق را بـه پـیشـگـاه زمـان احـترام باد

           (1368)                                 (1409)

هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت            بـرجـان آن شکسته دلان صدسلام باد

           (1368)                                 (1409)

آئـین عـفو مصـطفوی دربسیـط خاک             مـحـکم زپـایـداری حـکم نـظــام باد

           (1368)                                 (1409)

بــر گوش  روزگار ؛ مـبـادا فسـاد  روز            کــاویــزه هـدایـت خـیـرالانــام بـاد

           (1368)                                 (1409)

چون مرده است عالم وجان روح انقلاب            در او نـمـاد آیـه یــحـیی العـظـام باد

           (1368)                                 (1409)

بـرپـا  بود  رسالت  روح  اللهی  یقیـن            بـاقـی رسـول خـط رسـول و امـام باد

           (1368)                                 (1409)

حاکم مطاع ؛ خـامنه ای  رهـبر وطـن             کـاعـلا مـقام و مرتبه اش همچونام باد

           (1368)                                 (1409)

عنوان و نام علی وی سال رهبری است(1)           عـز جـلیـل خـامـنه ای مـستـدام باد

           (1368)                                 (1409)

اعـجازگـوی  بـود  شهــاب  تشـکـری            دیـگرسلـیـح طول سخـن در نـیام باد

           (1368)                                 (1409)

 (1) آیت اله سید علی خامنه ای(1368) 

دسته ها : فرهنگی
دوشنبه جهاردهم 2 1388

بسمه تعالی 

   مقدمه:

حساب ابجد یا حساب جمل

 قدما به رابطه ای بین حروف و کلمات و اعداد باور داشتند که مطابق روش زیر محاسبه میشود(ادامه این سخن در ابجد صغیر و ابجد کبیر وعلم جفر از این بحث مختصر خارج است).

الف(1)- ب(2)- ج(3)- د(4)- ه(5)- و(6)- ز(7)- ح(8)- ط(9)- ی(10)- ک(20)- ل(30)- م(40)- ن(50)- س(60)- ع(70)- ف(80)- ص(90)- ق(100)- ر(200)- ش(300)- ت(400)- ث(500)- خ(600)- ذ(700)- ض(800)- ظ(900)- غ(1000) 

 شعرا وسخنوران قدیم وقایع و سالهای مهم را با بیان جمله یا چند کلمه یا مصراع یا بیتی ثبت کرده اند و آن را "ماده ی تاریخ" اصطلاح کردند.یکی از مهمترین " ماده تاریخ " ها را درزمان حاضر شاعر معاصر شهاب تشکری آرانی درسال رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته است که ذیلا درج می شود.این ماده تاریخ به صورت قصیده است مصرعهای اول و دوم به ترتیب سال شمسی و قمری است. قصیده مقدمه ای دارد که هر جمله آن نیزماده تاریخ است. 

 اعجازیه ی ماده تاریخ (1368) بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین (1368)قصیده اعجازی وفات امام و زعیم جمهوری اسلامی (1409)بت شکنی از آل ابراهیم نسل حسینی (1368) روح الله مصطفوی الموسوی الخمینی (1409)و اعجازیه که شانزده بیت است (1368) وعبارتی دیگر سی و دو مصرع (1409)مصرعهای اول ابیات سال شمسی (1368) و مصرع دوم آن سال قمری است (1409)

 یارب  قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد            جـاویـد رهــبـر ره و خــط  قـیام باد

  (1368)                                               (1409)  

 آن را که بود مسـت رحـیـق مـراد وی            نفس از رحیق صـبر، به شرب مدام باد

 (1368)                                               (1409)  

ازسروهای او به تأسی حدیـقه هاسـت             آزادی  ریـاض  نــویـن  را دوام  بـــاد

(1368)                                               (1409) 

 یارب به جان اوکه به شـرع توبودزیـن           روز امــید شیـن و تباهی چو شـام بـاد

(1368)                                               (1409) 

  از او پـیام وحدت فردا رسد بـه گـوش          در گـوش فـرد فـرد مقـیم این پیام باد

(1368)                                               (1409) 

 از روزگـار زهـر نقـارش بـه جـام بـود            در بـزم قـرب شهد صعودش به کام باد

 (1368)                                               (1409 )

 خاک وطـن که ارج جهان را مقام بـود             بــراوج  احـترام جـهانـش  مقـام بـاد

(1368)                                               (1409) 

 عـز آفـرین حـق؛ زجـفای جهان برفت           حق را بـه پـیشـگـاه زمـان احـترام باد

(1368)                                               (1409)

 هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت           بـرجـان آن شکسته دلان صدسلام باد

(1368)                                               (1409) 

 آئـین عـفو مصـطفوی دربسیـط خاک            مـحـکم زپـایـداری حـکم نـظــام باد

(1368)                                               (1409)

 بــر گوش  روزگار ؛ مـبـادا فسـاد  روز            کــاویــزه هـدایـت خـیـرالانــام بـاد

 (1368)                                               (1409)

 چون مرده است عالم وجان روح انقلاب           در او نـمـاد آیـه یــحـیی العـظـام باد

(1368)                                               (1409) 

 بـرپـا  بود  رسالت  روح  اللهی  یقیـن           بـاقـی رسـول خـط رسـول و امـام باد

(1368)                                               (1409) 

 حاکم مطاع ؛ خـامنه ای  رهـبر وطـن            کـاعـلا مـقام و مرتبه اش همچونام باد

(1368)                                               (1409) 

 عنوان و نام علی وی سال رهبری است(1)          عـز جـلیـل خـامـنه ای مـستـدام باد

(1368)                                               (1409) 

 اعـجازگـوی  بـود  شهــاب  تشـکـری           دیـگرسلـیـح طول سخـن در نـیام باد

(1368)                                               (1409)  

                                    (1) آیت اله سید علی خامنه ای(1368) 

دسته ها : فرهنگی
دوشنبه جهاردهم 2 1388

ترجمه منظوم نهج‌البلاغه در قالب 15هزار بیت منتشر می‌شود


رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل: شاعران متعهد به‌واسطه ارتباط و انس با مفاهیم معنوی و دینی ماندگارترند.
منبع خبر: http://www.iqna.ir/

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل از انتشار ترجمه منظوم نهج‌البلاغه استاد «شهاب تشکری آرانی» در قالب 15هزار بیت خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) در آران و بیدگل، «میثم نمکی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل در دیدار با استاد «شهاب تشکری آرانی» از شاعران آران و بیدگل و ناظم نهج‌البلاغه که پیش از این نیز قرآن کریم را به‌صورت نظم ترجمه کرده، ضمن بیان این مطلب گفت: شاعران متعهد به‌واسطه ارتباط و انس با مفاهیم معنوی و دینی ماندگارترند.

وی گستره ادب فارسی را حاوی ژرف‌ترین مفاهیم تربیتی و تعالیم انسانی دانست که توانسته است در ژرفای جان‌ مردمان هر عصر و نسل جای گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آران و بیدگل در ادامه اظهار کرد: در هر مقطعی که حساسیت‌های اجتماعی و عمومی، مستلزم آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی بود، شاعران با سرودن اشعار حماسی نقش بسزایی در تحکیم مبانی انسجام ملی و فرهنگ عمومی داشته‌اند.

همچنین از استاد تشکری تاکنون ترجمه منظوم قرآن کریم، چند دفتر شعر و مقالاتی منتشر شده است و ترجمه منظوم نهج‌البلاغه که در 15 هزار بیت در بحرهای متفاوت تألیف شده نیز به‌زودی توسط انجمن اهل قلم آران و بیدگل و انتشارات اسوه به چاپ خواهد رسید.

 

دسته ها : فرهنگی
پنج شنبه سوم 2 1388
X